Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Siree Raag - Part 004

ਹੁਕਮੁ ਸੋਈ ਤੁਧੁ ਭਾਵਸੀ; ਹੋਰੁ ਆਖਣੁ ਬਹੁਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ, ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ; ਪੂਛਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥

ਬਾਬਾ! ਹੋਰੁ ਸਉਣਾ ਖੁਸੀ ਖੁਆਰੁ ॥

ਜਿਤੁ ਸੁਤੈ ਤਨੁ ਪੀੜੀਐ; ਮਨ ਮਹਿ ਚਲਹਿ ਵਿਕਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥੭॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਂਇਆ, ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਿਤਾ; ਅਗਰਿ ਵਾਸੁ ਤਨਿ ਸਾਸੁ ॥

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖਿ ਟਿਕਾ; ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਮਤਿ ਵਿਗਾਸੁ ॥

ਓਤੁ ਮਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾ; ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥੧॥

ਬਾਬਾ! ਹੋਰ ਮਤਿ ਹੋਰ ਹੋਰ ॥

ਜੇ ਸਉ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ; ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਜੋਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੂਜ ਲਗੈ ਪੀਰੁ ਆਖੀਐ; ਸਭੁ ਮਿਲੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ; ਹੋਵੈ ਸਿਧੁ ਸੁਮਾਰੁ ॥

ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਨ ਪਵੈ; ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥

ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰਿ ਥਾਪਿਆ; ਤਿਨ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ; ਨਾਮੋ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ; ਅਖੰਡੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੩॥

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ; ਤਾ ਜੀਉ ਕੇਹਾ ਹੋਇ ॥

ਜਲੀਆ ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ; ਉਠੀ ਚਲਿਆ ਰੋਇ ॥

ਨਾਨਕ, ਨਾਮਿ ਵਿਸਾਰਿਐ; ਦਰਿ ਗਇਆ ਕਿਆ ਹੋਇ? ॥੪॥੮॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ; ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰਿ ॥

ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਵਰੁ ਕਾਮਣੀ! ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਪਿਰ ਕੂਰਿ ॥

ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ; ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਰੁ ਦੂਰਿ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਅਡੋਲੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ; ਪਾਈਐ ਸਾਚੁ ਅਤੋਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਹਰਿਮੰਦਰੁ ਸੋਹਣਾ; ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ॥

ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ; ਕੰਚਨ ਕੋਟ, ਰੀਸਾਲ ॥

ਬਿਨੁ ਪਉੜੀ ਗੜਿ ਕਿਉ ਚੜਉ? ਗੁਰ ਹਰਿ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ ॥੨॥

ਗੁਰੁ ਪਉੜੀ, ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ; ਗੁਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥੋ; ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥

ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ; ਸਤ ਸਰਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ॥੩॥

ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ; ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸ ॥

ਪੂਰੈ ਥਾਨਿ ਸੁਹਾਵਣੈ; ਪੂਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ॥

ਨਾਨਕ, ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ; ਕਿਉ ਘਾਟੈ ਗੁਣ ਤਾਸ? ॥੪॥੯॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ! ਗਲਿ ਮਿਲਹ; ਅੰਕਿ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥

ਮਿਲਿ ਕੈ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀਆ; ਸੰਮ੍ਰਥ ਕੰਤ ਕੀਆਹ ॥

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ ਗੁਣ; ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਅਸਾਹ ॥੧॥

ਕਰਤਾ! ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਜੋਰਿ ॥

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੀਐ; ਜਾ ਤੂ, ਤਾ ਕਿਆ ਹੋਰਿ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ; ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ਕਿਨੀ ਗੁਣਂ​‍ੀ? ॥

ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸੀਗਾਰੀਆ; ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ ॥

ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ ਮਿਲੈ; ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣੀ ॥੨॥

Continued...

17 : 108
The Hukam of Your Command is the pleasure of Your Will, Lord. To say anything else is far beyond anyone's reach.

17 : 109
O Nanak, the True King does not seek advice from anyone else in His decisions. ||4||

17 : 110
O Baba, the pleasure of other sleep is false.

17 : 111
By such sleep, the body is ruined, and wickedness and corruption enter into the mind. ||1||Pause||4||7||

17 : 112
Siree Raag, First Mehl:

17 : 113
With the body of saffron, and the tongue a jewel, and the breath of the body pure fragrant incense;

17 : 114
with the face anointed at the sixty-eight holy places of pilgrimage, and the heart illuminated with wisdom

17 : 115
-with that wisdom, chant the Praises of the True Name, the Treasure of Excellence. ||1||

17 : 116
O Baba, other wisdom is useless and irrelevant.

17 : 117
If falsehood is practiced a hundred times, it is still false in its effects. ||1||Pause||

17 : 118
You may be worshipped and adored as a Pir (a spiritual teacher); you may be welcomed by all the world;

17 : 119
you may adopt a lofty name, and be known to have supernatural spiritual powers

17 : 120
-even so, if you are not accepted in the Court of the Lord, then all this adoration is false. ||2||

17 : 121
No one can overthrow those who have been established by the True Guru.

17 : 122
The Treasure of the Naam, the Name of the Lord, is within them, and through the Naam, they are radiant and famous.

17 : 123
They worship the Naam, and they believe in the Naam. The True One is forever Intact and Unbroken. ||3||

17 : 124
When the body mingles with dust, what happens to the soul?

17 : 125
All clever tricks are burnt away, and you shall depart crying.

17 : 126
O Nanak, those who forget the Naam-what will happen when they go to the Court of the Lord? ||4||8||

17 : 127
Siree Raag, First Mehl:

17 : 128
The virtuous wife exudes virtue; the unvirtuous suffer in misery.

17 : 129
If you long for your Husband Lord, O soul-bride, you must know that He is not met by falsehood.

17 : 130
No boat or raft can take you to Him. Your Husband Lord is far away. ||1||

17 : 131
My Lord and Master is Perfect; His Throne is Eternal and Immovable.

17 : 132
One who attains perfection as Gurmukh, obtains the Immeasurable True Lord. ||1||Pause||

17 : 133
The Palace of the Lord God is so beautiful. Within it, there are gems, rubies, pearls and flawless diamonds. A fortress of gold surrounds this Source of Nectar.

17 : 134
How can I climb up to the Fortress without a ladder? By meditating on the Lord, through the Guru, I am blessed and exalted. ||2||

17 : 135
The Guru is the Ladder, the Guru is the Boat, and the Guru is the Raft to take me to the Lord's Name.

17 : 136
The Guru is the Boat to carry me across the world-ocean; the Guru is the Sacred Shrine of Pilgrimage, the Guru is the Holy River.

17 : 137
If it pleases Him, I bathe in the Pool of Truth, and become radiant and pure. ||3||

17 : 138
He is called the Most Perfect of the Perfect. He sits upon His Perfect Throne.

17 : 139
He looks so Beautiful in His Perfect Place. He fulfills the hopes of the hopeless.

17 : 140
O Nanak, if one obtains the Perfect Lord, how can his virtues decrease? ||4||9||

17 : 141
Siree Raag, First Mehl:

17 : 142
Come, my dear sisters and spiritual companions; hug me close in your embrace.

17 : 143
Let's join together, and tell stories of our All-powerful Husband Lord.

17 : 144
All Virtues are in our True Lord and Master; we are utterly without virtue. ||1||

17 : 145
O Creator Lord, all are in Your Power.

17 : 146
I dwell upon the One Word of the Shabad. You are mine-what else do I need? ||1||Pause||

17 : 147
Go, and ask the happy soul-brides, "By what virtuous qualities do you enjoy your Husband Lord?"

17 : 148
"We are adorned with intuitive ease, contentment and sweet words.

17 : 149
We meet with our Beloved, the Source of Joy, when we listen to the Word of the Guru's Shabad."||2||

Back to Top

-- Siree Raag - Part 004 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact