Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Siree Raag - Part 043

ਮੁਖਿ ਝੂਠੈ, ਝੂਠੁ ਬੋਲਣਾ; ਕਿਉ ਕਰਿ ਸੂਚਾ ਹੋਇ? ॥

ਬਿਨੁ ਅਭ, ਸਬਦ ਨ ਮਾਂਜੀਐ; ਸਾਚੇ ਤੇ, ਸਚੁ ਹੋਇ ॥੧॥

ਮੁੰਧੇ! ਗੁਣਹੀਣੀ ਸੁਖੁ ਕੇਹਿ ॥

ਪਿਰੁ ਰਲੀਆ ਰਸਿ ਮਾਣਸੀ; ਸਾਚਿ ਸਬਦਿ ਸੁਖੁ ਨੇਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ; ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇਇ ॥

ਜਿਉ ਜਲਿ ਥੋੜੈ ਮਛੁਲੀ; ਕਰਣ ਪਲਾਵ ਕਰੇਇ ॥

ਪਿਰ ਭਾਵੈ, ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ; ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥੨॥

ਪਿਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ; ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ ॥

ਤਨਿ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ; ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥

ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ; ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਗੁਣ ਨਾਲਿ ॥੩॥

ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ; ਖੋਟੀ ਅਵਗਣਿਆਰਿ ॥

ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਈਐ ਸਾਹੁਰੈ; ਝੂਠਿ ਜਲੀ ਵੇਕਾਰਿ ॥

ਆਵਣੁ ਵੰਞਣੁ ਡਾਖੜੋ; ਛੋਡੀ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰਿ ॥੪॥

ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ; ਮੁਤੀ ਸੋ ਕਿਤੁ ਸਾਦਿ ॥

ਪਿਰ ਕੈ ਕਾਮਿ, ਨ ਆਵਈ; ਬੋਲੇ, ਫਾਦਿਲੁ ਬਾਦਿ ॥

ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ; ਛੂਟੀ ਦੂਜੈ ਸਾਦਿ ॥੫॥

ਪੰਡਿਤ ਵਾਚਹਿ ਪੋਥੀਆ; ਨਾ ਬੂਝਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਅਨ ਕਉ, ਮਤੀ ਦੇ ਚਲਹਿ; ਮਾਇਆ ਕਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥

ਕਥਨੀ ਝੂਠੀ ਜਗੁ ਭਵੈ; ਰਹਣੀ ਸਬਦੁ, ਸੁ ਸਾਰੁ ॥੬॥

ਕੇਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੋਤਕੀ; ਬੇਦਾ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਵਾਦਿ ਵਿਰੋਧਿ ਸਲਾਹਣੇ; ਵਾਦੇ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਰਮ ਨ ਛੁਟਸੀ; ਕਹਿ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੁ ॥੭॥

ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ; ਮੈ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

ਹਰਿ ਵਰੁ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ; ਮੈ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ, ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ; ਨਾ ਵੇਛੋੜਾ ਹੋਇ ॥੮॥੫॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ; ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ; ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ, ਕਿਆ ਤਾਸੁ? ॥

ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ; ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥੧॥

ਮੁੰਧੇ! ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਸਮਾਈਐ; ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ; ਤਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਿ ॥

ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ; ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥

ਵਿਣੁ ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ; ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥੨॥

ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ; ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ; ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥

ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੩॥

ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ; ਜੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥

ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ; ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ; ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥੪॥

ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ; ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ, ਸੁਥਾਇ ॥

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ; ਸਚੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

Continued...

56 : 1668
With false mouths, people speak falsehood. How can they be made pure?

56 : 1669
Without the Holy Water of the Shabad, they are not cleansed. From the True One alone comes Truth. ||1||

56 : 1670
O soul-bride, without virtue, what happiness can there be?

56 : 1671
The Husband Lord enjoys her with pleasure and delight; she is at peace in the love of the True Word of the Shabad. ||1||Pause||

56 : 1672
When the Husband goes away, the bride suffers in the pain of separation,

56 : 1673
like the fish in shallow water, crying for mercy.

56 : 1674
As it pleases the Will of the Husband Lord, peace is obtained, when He Himself casts His Glance of Grace. ||2||

56 : 1675
Praise your Husband Lord, together with your bridesmaids and friends.

56 : 1676
The body is beautified, and the mind is fascinated. Imbued with His Love, we are enraptured.

56 : 1677
Adorned with the Shabad, the beautiful bride enjoys her Husband with virtue. ||3||

56 : 1678
The soul-bride is of no use at all, if she is evil and without virtue.

56 : 1679
She does not find peace in this world or the next; she burns in falsehood and corruption.

56 : 1680
Coming and going are very difficult for that bride who is abandoned and forgotten by her Husband Lord. ||4||

56 : 1681
The beautiful soul-bride of the Husband Lord-by what sensual pleasures has she been doomed?

56 : 1682
She is of no use to her Husband if she babbles in useless arguments.

56 : 1683
At the Door of His Home, she finds no shelter; she is discarded for seeking other pleasures. ||5||

56 : 1684
The Pandits, the religious scholars, read their books, but they do not understand the real meaning.

56 : 1685
They give instructions to others, and then walk away, but they deal in Maya themselves.

56 : 1686
Speaking falsehood, they wander around the world, while those who remain true to the Shabad are excellent and exalted. ||6||

56 : 1687
There are so many Pandits and astrologers who ponder over the Vedas.

56 : 1688
They glorify their disputes and arguments, and in these controversies they continue coming and going.

56 : 1689
Without the Guru, they are not released from their karma, although they speak and listen and preach and explain. ||7||

56 : 1690
They all call themselves virtuous, but I have no virtue at all.

56 : 1691
With the Lord as her Husband, the soul-bride is happy; I, too, love that God.

56 : 1692
O Nanak, through the Shabad, union is obtained; there is no more separation. ||8||5||

56 : 1693
Siree Raag, First Mehl:

56 : 1694
You may chant and meditate, practice austerities and self-restraint, and dwell at sacred shrines of pilgrimage;

56 : 1695
you may give donations to charity, and perform good deeds, but without the True One, what is the use of it all?

56 : 1696
As you plant, so shall you harvest. Without virtue, this human life passes away in vain. ||1||

56 : 1697
O young bride, be a slave to virtue, and you shall find peace.

56 : 1698
Renouncing wrongful actions, following the Guru's Teachings, you shall be absorbed into the Perfect One. ||1||Pause||

56 : 1699
Without capital, the trader looks around in all four directions.

56 : 1700
He does not understand his own origins; the merchandise remains within the door of his own house.

56 : 1701
Without this commodity, there is great pain. The false are ruined by falsehood. ||2||

56 : 1702
One who contemplates and appraises this Jewel day and night reaps new profits.

56 : 1703
He finds the merchandise within his own home, and departs after arranging his affairs.

56 : 1704
So trade with the true traders, and as Gurmukh, contemplate God. ||3||

56 : 1705
In the Society of the Saints, He is found, if the Uniter unites us.

56 : 1706
One whose heart is filled with His Infinite Light meets with Him, and shall never again be separated from Him.

56 : 1707
True is his position; he abides in Truth, with love and affection for the True One. ||4||

56 : 1708
One who understands himself finds the Mansion of the Lord's Presence within his own home.

56 : 1709
Imbued with the True Lord, Truth is gathered in.

Back to Top

-- Siree Raag - Part 043 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact