Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Siree Raag - Part 049

ਸਰਬੇ ਥਾਈ ਏਕੁ ਤੂੰ; ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ; ਨਾਮੁ ਭਲੋ, ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ; ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥

ਆਕਾਸੀ ਪਾਤਾਲਿ ਤੂੰ; ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਭਾਉ ਤੂੰ; ਆਪੇ ਮਿਲਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ; ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਰਜਾਇ ॥੯॥੧੩॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ; ਅਵਰੁ ਕਿ ਕਰੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ; ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ; ਮੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੧॥

ਮਨ ਰੇ! ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥

ਜਿਨਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਜਿ ਸੀਗਾਰਿਆ; ਤਿਸੁ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤਨੁ, ਬੈਸੰਤਰਿ ਹੋਮੀਐ; ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲਿ ਕਟਾਇ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਮਧਾ ਜੇ ਕਰੀ; ਅਨਦਿਨੁ ਅਗਨਿ ਜਲਾਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ; ਜੇ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੨॥

ਅਰਧ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਈਐ; ਸਿਰਿ ਕਰਵਤੁ ਧਰਾਇ ॥

ਤਨੁ, ਹੈਮੰਚਲਿ ਗਾਲੀਐ; ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ; ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥੩॥

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ; ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥

ਭੂਮਿ ਦਾਨੁ ਗਊਆ ਘਣੀ; ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ; ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥

ਮਨਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ; ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥

ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ; ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥

ਸਭੁ ਕੋ ਊਚਾ ਆਖੀਐ; ਨੀਚੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਇ ॥

ਇਕਨੈ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਐ; ਇਕੁ ਚਾਨਣੁ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ, ਸਚੁ ਪਾਈਐ; ਧੁਰਿ ਬਖਸ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੬॥

ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨੈ; ਸੰਤੋਖੁ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥

ਅਕਥ ਕਥਾ ਵੀਚਾਰੀਐ; ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਤੋਖਿਆ; ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੭॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜੈ ਕਿੰਗੁਰੀ; ਅਨਦਿਨੁ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਸੋਝੀ ਪਈ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਇ ॥

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ; ਛੂਟੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥੮॥੧੪॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਚਿਤੇ ਦਿਸਹਿ ਧਉਲਹਰ; ਬਗੇ, ਬੰਕ ਦੁਆਰ ॥

ਕਰਿ ਮਨ ਖੁਸੀ ਉਸਾਰਿਆ; ਦੂਜੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥

ਅੰਦਰੁ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੁ; ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ! ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਾਥਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ; ਗੁਰੁ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਿਰਮਲੋ; ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ਆਗੈ ਪੂਛ ਨ ਹੋਵਈ; ਜਿਸੁ ਬੇਲੀ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ; ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥

Continued...

62 : 1912
In all places, You are the One and Only. As it pleases You, Lord, please save and protect me!

62 : 1913
Through the Guru's Teachings, the True One abides within the mind. The Companionship of the Naam brings the most excellent honor.

62 : 1914
Eradicate the disease of egotism, and chant the True Shabad, the Word of the True Lord. ||8||

62 : 1915
You are pervading throughout the Akaashic Ethers, the nether regions and the three worlds.

62 : 1916
You Yourself are bhakti, loving devotional worship. You Yourself unite us in Union with Yourself.

62 : 1917
O Nanak, may I never forget the Naam! As is Your Pleasure, so is Your Will. ||9||13||

62 : 1918
Siree Raag, First Mehl:

62 : 1919
My mind is pierced through by the Name of the Lord. What else should I contemplate?

62 : 1920
Focusing your awareness on the Shabad, happiness wells up. Attuned to God, the most excellent peace is found.

62 : 1921
As it pleases You, please save me, Lord. The Name of the Lord is my Support. ||1||

62 : 1922
O mind, the Will of our Lord and Master is true.

62 : 1923
Focus your love upon the One who created and adorned your body and mind. ||1||Pause||

62 : 1924
If I cut my body into pieces, and burn them in the fire,

62 : 1925
and if I make my body and mind into firewood, and night and day burn them in the fire,

62 : 1926
and if I perform hundreds of thousands and millions of religious rituals-still, all these are not equal to the Name of the Lord. ||2||

62 : 1927
If my body were cut in half, if a saw was put to my head,

62 : 1928
and if my body were frozen in the Himalayas-even then, my mind would not be free of disease.

62 : 1929
None of these are equal to the Name of the Lord. I have seen and tried and tested them all. ||3||

62 : 1930
If I made a donation of castles of gold, and gave lots of fine horses and wondrous elephants in charity,

62 : 1931
and if I made donations of land and cows-even then, pride and ego would still be within me.

62 : 1932
The Name of the Lord has pierced my mind; the Guru has given me this true gift. ||4||

62 : 1933
There are so many stubborn-minded intelligent people, and so many who contemplate the Vedas.

62 : 1934
There are so many entanglements for the soul. Only as Gurmukh do we find the Gate of Liberation.

62 : 1935
Truth is higher than everything; but higher still is truthful living. ||5||

62 : 1936
Call everyone exalted; no one seems lowly.

62 : 1937
The One Lord has fashioned the vessels, and His One Light pervades the three worlds.

62 : 1938
Receiving His Grace, we obtain Truth. No one can erase His Primal Blessing. ||6||

62 : 1939
When one Holy person meets another Holy person, they abide in contentment, through the Love of the Guru.

62 : 1940
They contemplate the Unspoken Speech, merging in absorption in the True Guru.

62 : 1941
Drinking in the Ambrosial Nectar, they are contented; they go to the Court of the Lord in robes of honor. ||7||

62 : 1942
In each and every heart the Music of the Lord's Flute vibrates, night and day, with sublime love for the Shabad.

62 : 1943
Only those few who become Gurmukh understand this by instructing their minds.

62 : 1944
O Nanak, do not forget the Naam. Practicing the Shabad you shall be saved. ||8||14||

62 : 1945
Siree Raag, First Mehl:

62 : 1946
There are painted mansions to behold, white-washed, with beautiful doors;

62 : 1947
they were constructed to give pleasure to the mind, but this is only for the sake of the love of duality.

62 : 1948
The inner being is empty without love. The body shall crumble into a heap of ashes. ||1||

62 : 1949
O Siblings of Destiny, this body and wealth shall not go along with you.

62 : 1950
The Lord's Name is the pure wealth; through the Guru, God bestows this gift. ||1||Pause||

62 : 1951
The Lord's Name is the pure wealth; it is given only by the Giver.

62 : 1952
One who has the Guru, the Creator, as his Friend, shall not be questioned hereafter.

62 : 1953
He Himself delivers those who are delivered. He Himself is the Forgiver. ||2||

Back to Top

-- Siree Raag - Part 049 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact