Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Siree Raag - Part 050

ਮਨਮੁਖੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ; ਧੀਆ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗੁ ॥

ਨਾਰੀ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀਅਹਿ; ਨਾਲੇ ਹਰਖੁ ਸੁ ਸੋਗੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਰੰਗਾਵਲੇ; ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਭੋਗੁ ॥੩॥

ਚਿਤੁ ਚਲੈ ਵਿਤੁ ਜਾਵਣੋ; ਸਾਕਤ ਡੋਲਿ ਡੋਲਾਇ ॥

ਬਾਹਰਿ ਢੂੰਢਿ ਵਿਗੁਚੀਐ; ਘਰ ਮਹਿ ਵਸਤੁ, ਸੁਥਾਇ ॥

ਮਨਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਮੁਸੀ; ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੪॥

ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆ! ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥

ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਕਾ ਇਹੁ ਤਨੋ; ਅਗਨੀ ਪਾਸਿ ਪਿਰਾਣੁ ॥

ਪਵਣੈ ਕੈ ਵਸਿ ਦੇਹੁਰੀ; ਮਸਤਕਿ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੫॥

ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਣੁ ਮੰਗੀਐ; ਮੁਆ ਨ ਲੋੜੈ ਕੋਇ ॥

ਸੁਖ ਜੀਵਣੁ ਤਿਸੁ ਆਖੀਐ; ਜਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਿਆ ਸੋਇ ॥

ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ, ਕਿਆ ਗਣੀ? ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਨਿਸਿ ਭੁਲੀਐ; ਜਬ ਲਗਿ ਨਿਦ੍ਰਾ ਹੋਇ ॥

ਇਉ ਸਰਪਨਿ ਕੈ ਵਸਿ ਜੀਅੜਾ; ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਦੋਇ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੀਐ; ਸੁਪਨਾ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੋਇ ॥੭॥

ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲੁ ਪਾਈਐ; ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਦੂਧੈ ਮਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਜਲ, ਕਮਲ ਸੁ ਨਾ ਥੀਐ; ਬਿਨੁ ਜਲ, ਮੀਨੁ ਮਰਾਇ ॥

ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਿਲੈ; ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੮॥੧੫॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਡੂੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੋ; ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ ॥

ਊਚਉ ਪਰਬਤੁ ਗਾਖੜੋ; ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ; ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ! ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਂਉ ॥

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ; ਗੁਰੁ ਤਾਰੇ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਚਲਾ ਚਲਾ ਜੇ ਕਰੀ; ਜਾਣਾ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥

ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ; ਅਮਰੁ ਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥

ਭੀ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ; ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥

ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾ ਸੋਹਣੇ; ਪਕੇ ਕੋਟ ਹਜਾਰ ॥

ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰੇ; ਲਸਕਰ ਲਖ ਅਪਾਰ ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਿਆ; ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਅਸਾਰ ॥੩॥

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ; ਮਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜੰਜਾਲੁ ॥

ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀਐ; ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ ॥

ਪਿੰਡੁ ਪੜੈ, ਜੀਉ ਖੇਲਸੀ; ਬਦਫੈਲੀ, ਕਿਆ ਹਾਲੁ? ॥੪॥

ਪੁਤਾ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀਐ; ਨਾਰੀ ਸੇਜ ਭਤਾਰ ॥

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਲਾਈਐ; ਕਾਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੀਗਾਰੁ ॥

ਖੇਹੂ ਖੇਹ ਰਲਾਈਐ; ਛੋਡਿ ਚਲੈ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥੫॥

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਕਹਾਈਐ; ਰਾਜਾ ਰਾਉ ਕਿ ਖਾਨੁ ॥

ਚਉਧਰੀ ਰਾਉ ਸਦਾਈਐ; ਜਲਿ ਬਲੀਐ ਅਭਿਮਾਨ ॥

ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ; ਜਿਉ ਡਵਿ, ਦਧਾ ਕਾਨੁ ॥੬॥

ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇਸੀ; ਜੋ ਆਇਆ ਜਗ ਮਾਹਿ ॥

Continued...

63 : 1954
The self-willed manmukh looks upon his daughters, sons and relatives as his own.

63 : 1955
Gazing upon his wife, he is pleased. But along with happiness, they bring grief.

63 : 1956
The Gurmukhs are attuned to the Word of the Shabad. Day and night, they enjoy the Sublime Essence of the Lord. ||3||

63 : 1957
The consciousness of the wicked, faithless cynics wanders around in search of transitory wealth, unstable and distracted.

63 : 1958
Searching outside of themselves, they are ruined; the object of their search is in that sacred place within the home of the heart.

63 : 1959
The self-willed manmukhs, in their ego, miss it; the Gurmukhs receive it in their laps. ||4||

63 : 1960
You worthless, faithless cynic-recognize your own origin!

63 : 1961
This body is made of blood and semen. It shall be consigned to the fire in the end.

63 : 1962
The body is under the power of the breath, according to the True Sign inscribed upon your forehead. ||5||

63 : 1963
Everyone begs for a long life-no one wishes to die.

63 : 1964
A life of peace and comfort comes to that Gurmukh, within whom God dwells.

63 : 1965
Without the Naam, what good those who do not have the Blessed Vision, the Darshan of the Lord and Guru? ||6||

63 : 1966
In their dreams at night, people wander around as long as they sleep;

63 : 1967
just so, they are under the power of the snake Maya, as long as their hearts are filled with ego and duality.

63 : 1968
Through the Guru's Teachings, they come to understand and see that this world is just a dream. ||7||

63 : 1969
As thirst is quenched with water, and the baby is satisfied with mother's milk,

63 : 1970
and as the lotus does not exist without water, and as the fish dies without water

63 : 1971
-O Nanak, so does the Gurmukh live, receiving the Sublime Essence of the Lord, and singing the Glorious Praises of the Lord. ||8||15||

63 : 1972
Siree Raag, First Mehl:

63 : 1973
Beholding the terrifying mountain in this world of my father's home, I am terrified.

63 : 1974
It is so difficult to climb this high mountain; there is no ladder which reaches up there.

63 : 1975
But as Gurmukh, I know that it is within my self; the Guru has brought me to Union, and so I cross over. ||1||

63 : 1976
O Siblings of Destiny, the terrifying world-ocean is so difficult to cross-I am terrified!

63 : 1977
The Perfect True Guru, in His Pleasure, has met with me; the Guru has saved me, through the Name of the Lord. ||1||Pause||

63 : 1978
I may say, "I am going, I am going", but I know that, in the end, I must really go.

63 : 1979
Whoever comes must also go. Only the Guru and the Creator are Eternal.

63 : 1980
So praise the True One continually, and love His Place of Truth. ||2||

63 : 1981
Beautiful gates, houses and palaces, solidly built forts,

63 : 1982
elephants, saddled horses, hundreds of thousands of uncounted armies

63 : 1983
-none of these will go along with anyone in the end, and yet, the fools bother themselves to exhaustion with these, and then die. ||3||

63 : 1984
You may gather gold and sliver, but wealth is just a net of entanglement.

63 : 1985
You may beat the drum and proclaim authority over the whole world, but without the Name, death hovers over your head.

63 : 1986
When the body falls, the play of life is over; what shall be the condition of the evil-doers then? ||4||

63 : 1987
The husband is delighted seeing his sons, and his wife upon his bed.

63 : 1988
He applies sandalwood and scented oils, and dresses himself in his beautiful clothes.

63 : 1989
But dust shall mix with dust, and he shall depart, leaving hearth and home behind. ||5||

63 : 1990
He may be called a chief, an emperor, a king, a governor or a lord;

63 : 1991
he may present himself as a leader or a chief, but this just burns him in the fire of egotistical pride.

63 : 1992
The self-willed manmukh has forgotten the Naam. He is like straw, burning in the forest fire. ||6||

63 : 1993
Whoever comes into the world and indulges in ego, must depart.

Back to Top

-- Siree Raag - Part 050 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact