Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Raag Dayv-Gandhaaree - Part 003

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

ਮਾਈ! ਸੁਨਤ ਸੋਚ ਭੈ ਡਰਤ ॥

ਮੇਰ ਤੇਰ ਤਜਉ ਅਭਿਮਾਨਾ; ਸਰਨਿ ਸੁਆਮੀ ਕੀ ਪਰਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ, ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਉ; ਨਾਹਿ ਨ ਕਾ ਬੋਲ ਕਰਤ ॥

ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਹੀਏ ਮੋਰੇ ਤੇ; ਬਿਸਰਤ ਜਾਈ ਹਉ ਮਰਤ ॥੧॥

ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰਤਾ; ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੁ ਇਆਨਪ ਜਰਤ ॥

ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਰੂਪਿ ਕੁਲਹੀਣ, ਨਾਨਕ ਹਉ; ਅਨਦ ਰੂਪ ਸੁਆਮੀ ਭਰਤ ॥੨॥੩॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

ਮਨ! ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿ ਸਦਹੂੰ ॥

ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਜਪਤ ਉਧਾਰੈ; ਬਰਨ ਅਬਰਨਾ ਸਭਹੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਤਹੀ ਸਮਾਇਓ; ਇਹ ਬਿਧਿ ਜਾਨੀ ਤਬਹੂੰ ॥

ਜਹਾ ਜਹਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ; ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਬਹੂੰ ॥੧॥

ਸੁਖੁ ਆਇਓ ਭੈ ਭਰਮ ਬਿਨਾਸੇ; ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੂਏ ਪ੍ਰਭ ਜਬਹੂ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਮਨੋਰਥ; ਸਾਧਸੰਗਿ, ਤਜਿ ਲਬਹੂੰ ॥੨॥੪॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

ਮਨ! ਜਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਉ ॥

ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹਾ; ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਨਿਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ; ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਟਾਵਉ ॥

ਜਿਉ ਅਪੁਨੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ; ਤਾ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥

ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਦਾਸਨ ਕੀ; ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥

ਸਰਬ ਸੂਖ ਬਡਿਆਈ ਨਾਨਕ, ਜੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਜੀ! ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਭ੍ਰਮੁ ਡਾਰਿਓ ॥

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਭੁ ਕੋ ਅਪਨਾ; ਮਨ ਮਹਿ ਇਹੈ ਬੀਚਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ; ਦਰਸਨਿ ਦੂਖੁ ਉਤਾਰਿਓ ॥

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ; ਚਿੰਤਾ ਰੋਗੁ ਬਿਦਾਰਿਓ ॥੧॥

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ; ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਬਿਸਾਰਿਓ ॥

ਮਾਇਆ ਬੰਧ ਕਾਟੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ; ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਉਧਾਰਿਓ ॥੨॥੬॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

ਮਨ, ਸਗਲ ਸਿਆਨਪ ਰਹੀ ॥

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ; ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪੁ ਮੇਟਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ; ਇਹ ਮਤਿ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ॥

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ; ਭਰਮੁ ਅਧੇਰਾ ਲਹੀ ॥੧॥

ਜਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ; ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਅਹੀ ॥

ਖਿਨ ਮਹਿ, ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰੇ; ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਨ ਪਹੀ ॥੨॥੭॥

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਕਾਹੂ ਜਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ; ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ ॥

ਰੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ; ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ॥੧॥

Continued...

529 : 59
DAYV-GANDHAAREE:

529 : 60
O mother, I hear of death, and think of it, and I am filled with fear.

529 : 61
Renouncing 'mine and yours' and egotism, I have sought the Sanctuary of the Lord and Master. ||1||Pause||

529 : 62
Whatever He says, I accept that as good. I do not say "No" to what He says.

529 : 63
Let me not forget Him, even for an instant; forgetting Him, I die. ||1||

529 : 64
The Giver of peace, God, the Perfect Creator, endures my great ignorance.

529 : 65
I am worthless, ugly and of low birth, O Nanak, but my Husband Lord is the embodiment of bliss. ||2||3||

529 : 66
DAYV-GANDHAAREE:

529 : 67
O my mind, chant forever the Kirtan of the Lord's Praises.

529 : 68
By singing, hearing and meditating on Him, all, whether of high or low status, are saved. ||1||Pause||

529 : 69
He is absorbed into the One from which he originated, when he understands the Way.

529 : 70
Wherever this body was fashioned, it was not allowed to remain there. ||1||

529 : 71
Peace comes, and fear and doubt are dispelled, when God becomes Merciful.

529 : 72
Says Nanak, my hopes have been fulfilled, renouncing my greed in the Saadh Sangat, the Company of the Holy. ||2||4||

529 : 73
DAYV-GANDHAAREE:

529 : 74
O my mind, act as it pleases God.

529 : 75
Become the lowest of the low, the very least of the tiny, and speak in utmost humility. ||1||Pause||

529 : 76
The many ostentatious shows of Maya are useless; I withhold my love from these.

529 : 77
As something pleases my Lord and Master, in that I find my glory. ||1||

529 : 78
I am the slave of His slaves; becoming the dust of the feet of his slaves, I serve His humble servants.

529 : 79
I obtain all peace and greatness, O Nanak, living to chant His Name with my mouth. ||2||5||

529 : 80
DAYV-GANDHAAREE:

529 : 81
Dear God, by Your Grace, my doubts have been dispelled.

529 : 82
By Your Mercy, all are mine; I reflect upon this in my mind. ||1||Pause||

529 : 83
Millions of sins are erased, by serving You; the Blessed Vision of Your Darshan drives away sorrow.

529 : 84
Chanting Your Name, I have obtained supreme peace, and my anxieties and diseases have been cast out. ||1||

529 : 85
Sexual desire, anger, greed, falsehood and slander are forgotten, in the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

529 : 86
The ocean of mercy has cut away the bonds of Maya; O Nanak, He has saved me. ||2||6||

529 : 87
DAYV-GANDHAAREE:

529 : 88
All the cleverness of my mind is gone.

529 : 89
The Lord and Master is the Doer, the Cause of causes; Nanak holds tight to His Support. ||1||Pause||

529 : 90
Erasing my self-conceit, I have entered His Sanctuary; these are the Teachings spoken by the Holy Guru.

529 : 91
Surrendering to the Will of God, I attain peace, and the darkness of doubt is dispelled. ||1||

529 : 92
I know that You are all-wise, O God, my Lord and Master; I seek Your Sanctuary.

529 : 93
In an instant, You establish and disestablish; the value of Your Almighty Creative Power cannot be estimated. ||2||7||

529 : 94
Dayv-Gandhaaree, Fifth Mehl:

529 : 95
The Lord God is my praanaa, my breath of life; He is the Giver of peace.

529 : 96
By Guru's Grace, only a few know Him. ||1||Pause||

529 : 97
Your Saints are Your Beloveds; death does not consume them.

529 : 98
They are dyed in the deep crimson color of Your Love, and they are intoxicated with the sublime essence of the Lord's Name. ||1||

Back to Top

-- Raag Dayv-Gandhaaree - Part 003 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact