Peace is the answer  
Loading
home
Holy Bhagavad Gita

English translation by A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada
taken from http://www.iskcon.org/sastra/f_bg.html
Sanskrit text taken from http://www.gita-society.com/language/hindi.htm

Up ^    

 1. Arjun Vishad Yog
 2. Sankhya Yog
 3. Karma Yog
 4. Gyan-Karma-Sanyas Yog
 5. Karma-Sanyas Yog
 6. Dhyan Yog
 7. Gyan-Vigyan Yog
 8. Akshar-Brahma Yog
 9. Raj Vidya Raj Guyha Yog
 1. Vibhuti Yog
 2. Vishvaroop Darshan Yog
 3. Bhakti Yog
 4. Kshetra-Kshetragya Vibhag Yog
 5. Gun-tray Vibhag Yog
 6. Purushottam Yog
 7. Daivasur-Sampdvibhag Yog
 8. Shradhatray Vibhag Yog
 9. Moksha-Sanyas Yog
 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact